Inicio » Ao teu servizo » Cemiterios » Solicitude de concesión e apertura de nicho para inhumación no Cemiterio Municipal de Cambre

Solicitude de concesión e apertura de nicho para inhumación no Cemiterio Municipal de Cambre

Que é?

É a solicitude de cesión de uso privativo dun nicho e cinceiro, no cemiterio municipal de Cambre, e a autorización para a apertura do nicho a fin de levar a cabo a inhumación.

O Concello conta cun só cemiterio municipal, que está situado en Agra de Samosteiro, Cambre.

O resto dos cemiterios son parroquiais, polo que a súa xestión corresponde, normalmente, a cúralos párrocos de cada parroquia.

Para que se poida conceder o uso privativo do nicho, o falecido/a deberá estar empadroado/a en o municipio e non dispor de ningún da concesión de ningún outro nicho que se atope baleiro.

Documentación a achegar

Solicitude de concesión asinada por un familiar e selada pola empresa funeraria que realice a xestión, no seu caso.
Documento de identidade da persoa solicitante e do falecido:
Españois: DNI, pasaporte ou permiso de conducir.
Estranxeiros comunitarios (ou asimilados): NIE (cartón de residencia), pasaporte, ou carta de identidade do seu país de orixe, en vigor.
Estranxeiros non comunitarios: NIE (cartón de residencia), pasaporte en vigor.
Licenza de enterramento expedida polo Rexistro Civil, ou certificado de cremación ou incineración, no seu caso.
Xustificante de abonar o tributo/prezo público correspondente á concesión e á licenza de inhumación.
No caso de que se actúe por representación, deberase achegar, para a súa compulsa polo funcionario:
DNI do representante.
Documento orixinal da escritura pública ou poder notarial que acredite a representación, ou ben, a declaración en comparecencia persoal do interesado ante fedatario municipal ou funcionario en quen delegue.

Tributo / Prezo público

Art. 6º. 1 a) e 6º. 1 b) da Ordenanza Fiscal nº 10 reguladora da taxa por prestación de servizos no cemiterio municipal:

1.a) Concesión de nichos e cinceiros

– Por cada nicho  ……….. 429,12 euros
– Por cada cinceiro …….  214,56 euros

1.*b) Licenzas para inhumaciones e exhumaciones

– Por cada unha que se realice en nicho ……………………… 18,39 euros
– Por cada unha que se realice en sepultura subterránea …. 18,39 euros
– Por cada unha que se realice en panteóns ……………….. 36,78 euros
– Por cada unha que se realice en mausoleos ……………….. 49,04 euros

O art. 5º respecto das exencións subxectivas establece:

Están exentos os servizos que se presten con ocasión de:

a) Os enterramentos dos veciños incluídos na beneficencia municipal.
b) Os enterramentos de cadáveres de pobres de solemnidade.


Período de validez

Por tratarse dunha concesión de uso privativo de bens de dominio público (art. 75.2 do Regulamento de Bens das Entidades Locais), o dereito funerario concedido ten unha duración de 75 anos (art. 79 do citado Regulamento, modificado polo art. 93.3 da Lei 33/2003, de 3 de novembro, de Patrimonio das Administracións Públicas).