Inicio » Ao teu servizo » Cemiterios » Transmisión de la concesión de nichos en el Cementerio Municipal de Cambre

Transmisión de la concesión de nichos en el Cementerio Municipal de Cambre

É a transmisión da titularidade da concesión de uso privativo sobre un nicho do Cemiterio Municipal.

A transmisión será sempre a favor dun herdeiro lexítimo. O título farase a nome dunha soa persoa, ou de dúas cando sexan matrimonio..

Quen o pode solicitar?

O interesado ou o seu representante legal.

Documentación a achegar

Solicitude de transmisión da titularidade da concesión.
Documento de identidade da persoa solicitante e do cónxuxe, no seu caso:
Españois: DNI, pasaporte ou permiso de conducir.
Estranxeiros comunitarios (ou asimilados): NIE (cartón de residencia), pasaporte, ou carta de identidade do seu país de orixe, en vigor.
Estranxeiros non comunitarios: NIE (cartón de residencia), pasaporte en vigor.
Título orixinal expedido a nome do anterior concesionario.
Último recibo acreditativo de abonar a taxa por prestación de servizos no cemiterio municipal.
No suposto de transmisión mortis causa, certificado de últimas vontades, testamento, ou declaración de conformidade asinada polos demais herdeiros.
No suposto de transmisión intervivos, documento notarial de transmisión a título de herdanza ou legado.
Xustificante de abonar o tributo/prezo público pola licenza de exhumación.
No caso de que se actúe por representación, deberase achegar, para a súa compulsa:
DNI do representante.
Documento orixinal da escritura pública ou poder notarial que acredite a representación, ou ben, a declaración en comparecencia persoal do interesado ante *fedatario municipal ou funcionario en quen delegue.

Tributo / Prezo público

Art. 6º. 1 c) da Ordenanza Fiscal nº 10 reguladora da taxa por prestación de servizos no cemiterio municipal:

1.c) Autorizacións para transmisión das concesións

– Por cada transmisión por actos intervivos pagarase o 25% do importe da concesión establecida nesta tarifa
– Por cada transmisión por mortis causa pagarase o 10% do importe da concesión establecida nesta tarifa.