Inicio » Ao teu servizo » Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Qué necesito para empadroarme?

NORMA XERAL.
1).- Folla padroal cumplimentada e asinada por todas as persoas mayores de idade.
2).- Documento que acredite a identidade das persoas inscritas (D.N.I., Tarxeta de Extranxeiro, Pasaporte etc. Libro de Familia para todos os menores de 15 años).
3).- Titulo que lexitime a ocupación da vivenda:
a).- Se es propietario, escritura de propiedade, ou recibo actual expedido pola compañía suministradora de auga, teléfono o electricidade.
b).- Si es inquilino, contrato de arrendamento.
c).- En caso de ocupación sin titulo, autorización por escrito do titular da vivenda, acompañada do D.N.I. e un recibo actual expedido pola compañía suministradora de auga, teléfono ou electricidade.
4).- En caso de que existan persoas xa empadroadas no novo domicilio, cumplimentar na folla padroal no apartado para altas en inscripcións existentes, onde firmará unha das persoas mayores de edade xa inscritas, acompañando fotocopia do D.N.I.

ALTAS DE ESTRANXEIROS.
– Tarxeta de estranxeiro, pasaporte, os procedentes da U.E. tarxeta de identidade vixente.

CAMBIOS DE DOMICILIO.
– Na folla padronal só se reflexarán as persoas que cambien de enderezo, de domicilio, acompañada da documentación que figura na norma xeral.

MODIFICACIÓN DE DATOS PERSOAIS.
– Documento que acredite o cambio do dato solicitado.

MENORES DE IDADE E INCAPACITADOS.
Cando convivan con un só conyuge.
– Libro de familia, e autorización do outro conyuge (só en caso de que se esté tramitando o proceso de custodia).
– No suposto de separación ou divorcio, corresponde a representación dos menores á persoa que teña confiada a garda e custodia, o que deberá acreditar mediante copia da resolución xudicial.
Cando convivan con outra persoa ou familiar.
– Nos casos de tutela, custodia ou acollemento, presentaráse copia da resolución xudicial.
– No resto dos casos, autorización dos pais.

 

Non teño ordenador, pero necesito consultar Internet, onde teño que ir?

Pode acudir á Aula de Informática do Concello ou ás bibliotecas municipais.
Horarios e información adicional.

SERVIZO GRATUÍTO DE USO DE ORDENADORES CON ACCESO A INTERNET NAS 3 BIBLIOTECAS MUNICIPAIS DE CAMBRE

Durante unha hora e media por usuario e día. Dispoñibles en horario de apertura ao público. De luns a venres, as tres bibliotecas, de 10.00 a 13.00h e de 16.00 a 20.00h. Sábados, a Biblioteca Central e Templarios, de 10.00 a 13.00h.

Contamos con 25 ordenadores:
*Biblioteca Municipal Os Templarios. 9 ordenadores (5 na Sala de adultos, un deles adaptado, e 4 na Sala infantil).
*Biblioteca Central de Cambre. 9 ordenadores (un deles adaptado).
*Biblioteca M Xabier P. Docampo. 7 ordenadores.

 

Qué teño que levar e a onde para darme de alta ou cambio de titular no servizo de auga?

AUGASERVI, S.L. Servicio municipal de augas de Cambre.
Dirección: Wenceslao Fernández Flórez, 9-bajo (Cambre).
(Pola parte de atrás do Concello de Cambre).
Horario de oficinas: De Luns a Venres.
Telf. y Fax: 981 675 502

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA ALTAS DE AUGA
– Fotocopia de escritura ou contrato de compra do piso, casa ou finca según corresponda
(En el caso de obras debe presentar la licencia de obra)
– Boletín de instalacions de auga.
– Nº de conta corriente
– Abono das tasas municipais: 100 Euros
(Suministrase o impreso nesta oficina)

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA CAMBIOS DE TITULAR EN AUGA
– Fotocopia de escritura ou contrato de compra do piso, casa ou finca segúndo corresponda.
– Nº de conta corrente
– Abono das tasas municipais: 37 Euros.

Solicitude de permisos de queima

Debe chamar ó teléfono 012 (Xunta de Galicia).

Podo facer o carné Xove en Cambre?

Sí, para xoves entre 12 e 25 anos, na oficina de información xuvenil de Cambre.
Telf: 981 613 170 E-mail: omix@cambre.org
C/Wenceslao Fernandez Flórez 1 (detrás do Concello)
Horario de luns a venres: de 10.00 a 14.00h e de 18.00 a 20.00h
Ten que traer unha foto carnet, 6 euros e mostrar o DNI.

Podo compulsar documentos no Concello?

Si, pero só os documentos que van destinados ó propio Concello de Cambre.
Nas oficinas de Rexistro no Concello.
Telf: 981 613 188 E-mail: adl@cambre.org

Que teño que facer para alugar unha instalación deportiva municipal?

Debe chamar ao Tlf: 981 613 186 de 9.00 a 14.00h, ou acudir o departamento de Deportes para confirmar a disponibilidade da instalación, unha vez confirmada a dispoñibilidade ten que retirar o impreso de liquidación para pagar nunha entidade bancaria.
Prezos: Ordenanza Fiscal nº: 14

Cales son os festivos locais en Cambre en 2019?

Martes 5 de marzo de 2019 (Martes de Entroido)

Venres 16 de agosto de 2019 (Santa María de Cambre)

Cales son os festivos locais en Cambre en 2018?

Martes 13 de febreiro de 2018 (Martes de Entroido)

Xoves 16 de agosto de 2018 (Festa de San Roque)

Cando se paga o Imposto de Vehículos?

Entre os meses de Marzo e Maio de cada ano.
Máis información no teléfono 981 613 189 o E-mail: intervencion@cambre.org

Cal é o teléfono para que me recollan mobles vellos, electrodomésticos, etc.?

Avisando a CESPA, S.A. no telf. 981 795 524

Vivo en Sudamérica e busco unha partida de nacemento do meu avó, a quen me dirixo?

Ao Departamento de Servizos Sociais
Telf: 981 654 812
Correo Electrónico: ser_sociales@cambre.org

Onde aviso en caso de avaría na subministración da auga?

Telf. e Fax: 981 675 502
Telf. Avarías: 619 307 703, se este non estivese operativo chame o 619 307 702

Onde aviso en caso de avaría nun punto de luz da iluminación pública?

No teléfono 981 613 192

Quero cambiar o domicilio na documentación do vehículo, Que fago?

Ten que dirixirse a Tráfico en Concepción Areal (Catro Camiños) con:
a) O permiso de circulación
b) Recibo imposto de vehículos do último ano
c) Xustificante do domicilio, que pode ser un recibo da luz, auga, telf., ou xustificante de empadroamento.

Cómo fago para pagar un imposto que xa pasou o prazo voluntario?

Debe dirixirse ao servizo de Recadación da Deputación,
Avda. de Cádiz, 5 – A Coruña (Zona estación de trens)
Telf.: 981 284 000

Cómo se cambia a dirección para os efectos de notificacións de calquera imposto?

Dirixirse ao Concello, Departamento de Servizos Económicos Telf: 981 613 189 Correo Electrónico: intervencion@cambre.org ou á Deputación Provincial en c/Alférez Provisional s/n, A Coruña, en Xestión Tributaria Telf.: 981 183 300

Quero crear unha empresa, onde podo asesorarme?

Na Axencia de Desenvolvemento Local, sita en c/Wenceslao Fernández Flórez 1 (detrás do Concello).
Telf.: 981 613 196 Correo Electrónico: adl@cambre.org

En que oficina de emprego se rexistran os demandantes de emprego de Cambre?

Na oficina da Praza Rafael Dieste s/n (zona Monelos) Telf.: 981 290 088

Como anotarme no Servizo Público de emprego?

Ten que acudir en persoa e documentado (DNI, NIE e, no caso de menores de 18 anos non emancipados, autorización asinada polo pai, a nai ou o titor legal) á oficina de emprego que lle corresponde e solicitar a inscrición como demandante.

Os desempregados do Concello de Cambre terán que acudir a oficina de emprego de Monelos, sita na Praza Rafael Dieste s/n. A Coruña.

Remátaseme o contrato de traballo ou estou no paro. Qué debo facer para buscar emprego?

1.- Inscribirse como demandante de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia, para o cal terá que acudir á Oficina de Emprego que lle corresponde, na Praza Rafael Dieste s/n. A Coruña (zona Monelos).

2.- Solicitar cita de Orientación. Pode solicitar esta cita na Axencia de Desenvolvemento Local do Concello cubrindo o formulario de solicitude do servizo, na propia Oficina de Emprego ou  demandar o citado servizo na Oficina Virtual de Emprego (emprego.xunta.es)

3.- Inscribirse na bolsa de demandantes de emprego do Concello:
Telf.: 981 613 196 Correo Electrónico: adl@cambre.org

Como anotarse aos cursos de formación ocupacional subvencionados pola Xunta?

1.- Inscribirse como demandante de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia, para o cal terá que acudir á Oficina de Emprego que lle corresponde, na Praza Rafael Dieste s/n. A Coruña (zona Monelos).

2.- Solicitar os cursos que son do seu interese coa súa orientadora laboral (previo solicitude de cita), na propia Oficina de Emprego ou  demandar o citado servizo na Oficina Virtual de Emprego (emprego.xunta.es)

3.- Solicitar máis información nos propios centros onde se impartan os cursos.

Como anotarse aos cursos de formación ocupacional subvencionados e realizados polo Concello de Cambre?

Os cursos do Plan munipal de formación solicitaranse, nos rexistros municipais, unha vez que se aprobe a programación.

Terán preferencia as persoas desempregadas empadroadas no Concello de Cambre.

Necesito un novo colector de recollida de lixo. Onde chamo?

Telf.: 981 613 192 Correo Electrónico: infoservicios@cambre.org

Onde solicito a instalación dun punto de luz de iluminación pública?

No telf.: 981 613 192 Correo Electrónico: servicios@cambre.org

Podo mandar o meu currículo ao Concello para un futuro posto de traballo?

Pode envialo, pero tendo en conta que a selección de persoal está suxeita ao previsto ás disposicións regulamentarias. Tería simplemente efectos informativos pero nunca efectos de selección. É dicir non ten validez ningunha e o Concello non podería contratar a ninguén en función só do currículo.
Información: 981 613 190 Correo Electrónico: interior@cambre.org

Onde están as prazas de aparcadoiro para minusválidos?

– O TEMPLE.
R/Álvaro Cunqueiro (3 plazas)
R/Colexio Graxal
R/Tapia 19
R/Luis Seoane 1
R/Constitución 15
R/Curros Enriquez 29
R/Profesor Monasterio 5
Colexio A Barcala.

– CAMBRE.
R/Miguel González Garcés (2 plazas)
R/Balado
R/Wenceslao F. Flórez
R/Púmar Méndez (Farmacia)
Centro de Saúde
Casa do Concello (2 prazas).

– URB. A BARCALA.
R/río Gándara 3
R/Río Brexa 5
R/Río Barcés 8
Instituto e Piscina Municipal (3 plazas)
Supermercado Consum (2 plazas).

Podo renovar a tarxeta do paro en Cambre?

Si, dispoñemos dun Punto de Información para renovar a demanda de emprego, sempre e cando o tomasen as pegadas dixitais na oficina de emprego.

Ademais existe a posibilidade de renovar a demanda de emprego de maneira online, a través da oficina virtual do Servizo Público de Emprego de Galicia (emprego.xunta.es)

Servizo Provincial do Instituto Galego de Consumo

ENDEREZO:
Rúa Vicente Ferrer (Edif. Adm. Xunta) 2, 2º. 15008 A Coruña
TELÉFONO: 981 184 971 (información)
FAX:981 184 976
PÁXINA WEB: igc.xunta.es
SERVIZOS: Información sobre consumo: vivenda, alimentos, publicidade, abastos, etc.
Información sobre dereitos e obrigas dos consumidores.
Tramitación de reclamacións sobre fraudes ou abastos.
Tramitación de reclamacións sobre fraudes ou asuntos de deterioración de calidade.
Horario: Luns a venres de 09.00 h a 14.00 h.