Minorías étnicas e inmigrantes

Minorías étnicas e inmigrantes

Incídese na necesidade de escolarización, promoción e integración social e laboral, desenvolvéndose programas de inserción sociolaboral e de promoción da saúde. Ademais, colabórase con diversas entidades que traballan con colectivos de minorías e inmigrantes.