Planeamento Urbanístico

Planeamiento Urbanístico

O planeamento é un alicerce fundamental do urbanismo posto que establece o deseño espacial futuro e presente das actividades residencial, industrial, produtiva, de servizos e calquera outras que albergan incidencia territorial. Con el defínese o marco físico elixido o desenvolvemento da convivencia determinando que transformacións se van a producir da realidade existente.

Á súa vez o plan urbanístico determina o conxunto de facultades urbanísticas sobre cada terreo concretando o contido do dereito de propiedade e por iso o conxunto de dereitos e deberes dos propietarios do chan e edificacións mediante a clasificación e cualificación do territorio municipal.

O plan urbanístico clasifícase, entre outros criterios, en plan xeral e en plan de desenvolvemento. O primeiro ordea integralmente e con distinto alcance, segundo os tipos de chan, o termino municipal no seu conxunto e o segundo ten como misión a realización efectiva e pormenorizada do modelo previsto no plan xeral.

En Cambre o plan xeral está constituído polas Normas Subsidiarias do Plan aprobadas no ano 1994 e que neste apartado exponse.

Por outra banda, este Concello contratou a redacción do Plan Xeral de Ordenación Municipal, actualmente en tramitación, co fin de que substitúa ás antigas Normas Subsidiarias xa que tendo en conta do crecemento deste Municipio, das necesidades de novas infraestruturas e dos cambios habidos na lexislación urbanística de aplicación precísase xa dun novo plan xeral.

Igualmente exponse a continuación para o seu coñecemento tanto o Documento de Inicio como o chamado Documento de Referencia xa elaborados deste futuro Plan Xeral de Ordenación Municipal de Cambre.

No apartado C) deste epígrafe de plan urbanístico exponse igualmente os plans de desenvolvemento aprobados neste Concello máis destacados para o seu coñecemento..

A) Normas Subsidiarias del Planeamiento de Cambre de 1994 (texto íntegro y cartografía).

A.1) Modificacións Puntuais Normas Subsidiarias do Plan de Cambre:

A.1.1) Modificación Puntual das Normas Subsidiarias do Plan de Cambre para a reordenación da Unidade de Execución Nº 9 sita no Temple: aprobada definitivamente pola Comisión Provincial de Urbanismo en sesión celebrada o 7 de xullo de 1995.

A.1.2) Modificación Puntual das Normas Subsidiarias do Plan de Cambre para a travesía da estrada provincial CP-1704: Cambre-Carral: aprobada definitivamente por acordo plenario de data 7 de febreiro de 1996.

A.1.3) Modificación Puntual das Normas Subsidiarias do Plan de Cambre para a apertura de viaria en Chan Denso de Cambre: aprobada definitivamente por acordo plenario de data 9 de decembro de 1997.

A.1.4) Modificación Puntual das Normas Subsidiarias do Plan de Cambre na contorna da igrexa de Sta. Mª do Temple: aprobada definitivamente por acordo plenario de data 13 de maio de 1998.

A.1.5) Modificación Puntual das Normas Subsidiarias do Plan de Cambre para o Chan Apto para Urbanizar Industrial I-1: aprobada definitivamente por acordo plenario de data 14 de outubro de 1998.

B) Documento de Inicio e de Referencia do Plan Xeral de Ordenación Municipal

C) Planeamiento de Desarrollo (destacado)

C.1) Plans Parciais:

C.1.1.) Polígono Industrial Espírito Santo (texto e plano de ordenación).

C.1.2) Chan Apto para Urbanizar Residencial da Barcala (texto e plano de ordenación).

C.1.3) Chan Apto para Urbanizar Residencial de Quintan-Cecebre (texto e plano de ordenación).

C.2) Plans Especiais de Reforma Interior:

C.2.1) Unidade de Execución nº 4 (Cambre).

C.2.2) Unidade de Execución nº 25 (Sigrás).