Procedementos e Actuacións

Procedimientos e Actuacións

Os procedementos e actuacións que se levan a cabo nesta Área de Urbanismo son os seguintes

A) INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA.

1.    Licenzas de obra maior.
2.    Licenzas de obra menor.
3.    Licenzas de primeira ocupación de edificacións.
4.    Licenzas de parcelacions urbanísticas, de divisións de inmobles e declaracións de innecesariedade.
5.    Licenzas de actividades inocuas.
6.    Licenzas de actividades de incidencia ambiental.
7.    Actividades de comunicación previa.
8.    Actividades de declaración responsable.
9.    Transmisións de licenzas e cambios de titularidade de actividades.
10.    Declaracións de desestimento, renuncia e caducidade.
11.    Declaracións de ruína.
12.    Ordenes de execución.
13.    Recepcións de obras de urbanización.
14.    Licenzas de vaos, terrazas e ocupacións do dominio público por infraestruturas.
15.    Suspensión e revisión de licenzas e ordes de execución.
16.    Elaboración de ordenanzas municipais.

B) DISCIPLINA URBANÍSTICA.

 17.    Expedientes para a reposición da legalidade por obras en execución.
18.    Expedientes para a reposición da legalidade  por obras terminadas.
19.    Expedientes para a reposición da legalidade doutros actos sen licenza, comunicación previa ou declaración responsable.
20.    Expedientes sancionadores por infraccións urbanísticas.
21.    Expedientes sancionadores por infraccións das ordenanzas municipais.
22.    Execucións forzosas de actos administrativos.

C) PLANEAMENTO.

23.    Plan Xeral de Ordenación Municipal.
24.    Revisións e Modificacións Normas Subsidiarias do Plan de Cambre.
25.    Plans Parciais.
26.    Plans de Sectorización.
27.    Plans Especiais.
28.    Estudos de Detalle.
29.    Proxectos de Urbanización.
30.    Revisións e Modificacións dos instrumentos de ordenación de desenvolvemento.
31.    Convenios Urbanísticos de Plan.

D) XESTIÓN URBANÍSTICA

32.    Proxectos de Compensación.
33.    Proxectos de Reparcelamento.
34.    Propostas de Equidistribución.
35.    Expropiacións Forzosas.
36.    Ocupacións Directas.
37.    Permutas Forzosas.
38.    Convenios Urbanísticos para a execución do plan.

Todos os procedementos indicados no catro apartados anteriores tramítanse con todas as fases propias do procedemento administrativo, é dicir: Iniciación (incluíndo Rexistro de Entrada), Ordenación, Instrución, Terminación (coa previa proposta de resolución e elaboración das actas correspondentes) e Notificación.

E) INFORMACIÓN URBANÍSTICA.

39.    Certificacións de cualificacións urbanísticas.
40.    Informes e certificacións de antigüidade e de prescrición de infraccións urbanísticas.
41.    Informes e certificacións de viabilidade urbanística de obras e actividades.
42.    Certificacións de resolucións e acordos de expedientes.
43.    Solicitudes de vista e copia de expedientes.
44.    Informes técnicos e xurídicos a instancia de parte e sobre expedientes en tramitación ou resoltos.

F) OUTROS.

45.    Elaboración de proxectos técnicos, orzamentos e memorias valoradas.
46.    Elaboración dos pregos de cláusulas administrativas e de prescricións técnicas para contratación.
47.    Informes e valoracións sobre proposicións presentadas en expedientes de contratación.
48.    Direccións de obra e de execución material e coordinación de seguridade e saúde en obra pública.
49.    Informes proxectos de obra pública.
50.    Seguimentos de obra pública como responsables de contratos adxudicados.