Inicio » O noso Concello » Concellerías – Departamentos » Concellería de Urbanismo e Obras » Procedementos e Modelos de Solicitudes

Procedementos e Modelos de Solicitudes

Procedimientos e Modelos de Solicitudes

En Cambre existen unha serie de actividades, recollidas na Ordenanza Municipal Reguladora do Exercicio de Actividades e da Apertura de Establecementos, que non requiren de solicitude e concesión de licenza para a súa posta en marcha, bastando para iso a presentación no Rexistro Auxiliar de Urbanismo deste Concello da Comunicación Previa ou Declaración Responsable, e documentación anexa precisa en cada caso, con arranxo aos modelos que nos apartados D) e E) deste epígrafe exponse. Estes modelos poderán ser obtidos tanto imprimíndoos desta páxina Web como a través da oficina municipal de urbanismo.

Tamén se expón a continuación a relación de actividades e establecementos que están sometidos ao trámite de comunicación previa *ó declaración responsable, así como os modelos de solicitude de licenza para o resto das actividades ou establecementos cuxa apertura se pretenda e de obras en xeral.

 

A) Actividades sometidas al trámite de Comunicación Previa

1. Están sometidas al trámite de comunicación previa las actividades que a continuación se relacionan:

a) El  comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores y la venta al por menor de combustible para vehículos de motor (gasolineras y estaciones de servicio).

b) Despachos profesionales, gestorías, oficinas y similares.

c) Barberías, saunas, institutos de belleza y similares, excepto centros de tatuaje, piercing y micropigmentación y centros de bronceado.

d) Actividades de almacenamiento de objetos y materiales, siempre que  su superficie sea inferiror a 500 m2, excepto las de productos químicos o farmacéuticos, combustibles, lubricantes, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, pinturas, barnices, ceras o neumáticos.

2. Si dichas actividades afectaran al patrimonio histórico-artístico, o suelo rústico en cualquiera das sus características o implicaran un uso privativo o ocupación de bienes de dominio público se requerirá la solicitud de la pertinente licencia de actividad o apertura a que se refiere el articulo 14 de esta ordenanza.

3. Los cambios de titularidad de cualquier actividad, ya este sometida al régimen de comunicación previa o declaración responsable o al de licencia de actividad o apertura  se realizará a través de comunicación previa.

B) Actividades sometidas ó trámite de Declaración Responsable

1. Están sometidas ao trámite de declaración responsable as actividades  que a continuación se relacionan:

a) Actividades industriais sempre que a potencia mecánica instalada non supere os 15 Kw e  a súa superficie non supere os 400 m2:

– Talleres de confección, sastrería, peletería e similares.

– Talleres auxiliares de construción, tales como carpintaría, albanelaría, escayolista, cristalería, electricidade, fontanaría, calefacción e aire acondicionado.

– Talleres de encadernación e afíns.

– Talleres de reloxaría, ourivaría, óptica, ortopedia e outros afíns aos anteriormente indicados.

– Reparación de efectos persoais e aparellos domésticos.

*b) Centros e académias de ensino, excepto salas de baile, música e canto.

*c) Garaxes para estacionamento de vehículos, excepto os comerciais de uso público.

2. Se ditas actividades afectasen o patrimonio histórico-artístico, ao chan rústico en calquera das súas categorías ou implicasen un uso privativo ou ocupación de bens de dominio público se requerirá a solicitude da pertinente licencia de actividade ou apertura a que se refire o articulo 14 desta ordenanza.

 

C) Actividades sometidas a licenza de actividade

1.- Estarán sometidas a licenza de actividade as actividades que a continuación se relacionan:

a) As actividades suxeitas ao procedemento de avaliación de incidencia ambiental previsto no Decreto 133/2008, polo que se regula a avaliación de incidencia ambiental.

b) As actividades que requiran autorización da Administración Autonómica por afectar o patrimonio histórico-artístico.

c) As actividades que se pretendan levar a cabo nas distintas categorías de chan rústico que requiran da previa autorización autonómica e/ou licenza municipal

d) As que se inclúan no Regulamento Xeral de Policía de Espectáculos Públicos e actividades recreativas aprobado por Real Decreto 2816/1982 e no Decreto 292/2004, polo  que se aproba o Catálogo de espectáculos públicos e actividades recreativas da Comunidade Autónoma de Galicia.

e) As actividades que precisen informe sanitario previo ao seu funcionamento a emitir pola Consellería competente en materia de sanidade, como é o caso de tanatorios, velorios e cemiterios, carnicerías e charcuterías, elaboración, envase e venda de comidas preparadas, centros de tatuaxe, piercing e micropigmentación ou centros de bronceado.

f) As actividades non suxeitas ao trámite de comunicación previa ou declaración responsable, e por tanto non incluídas nos artigos 4 e 5 da Ordenanza Municipal Reguladora do Exercicio de Actividades e da Apertura de Establecementos.

2. Igualmente solicitarase licenza de actividade ou apertura para as actividades excluídas do ámbito de aplicación da Directiva Europea 2006/123/CE relativa aos servizos no mercado interior e da Lei 17/2009, sobre o libre acceso ás actividades de servizos e  o seu exercicio, sendo estas as seguintes:

a) Os servizos non económicos de interes xeral.

b) Os servizos financeiros e bancarios.

c) Os servizos e redes de comunicación electrónicas, incluíndo entre eles as estacións basee e antenas de telefonía móbil.

d) As actividades no ámbito do  transporte.

e) Os servizos das empresas de traballo temporal.

f) Os servizos sanitarios, incluídos os servizos farmacéuticos, realizados ou non en establecementos sanitarios.

g) Os servizos audiovisuais, incluíndo os cinematográficos e de radiodifusión.

h) As actividades de xogo, incluídas as lotarías.

i) As actividades que supoñan o exercicio da autoridade pública, en particular a dos notarios, rexistradores da propiedade e mercantís.

j) Os servizos sociais relativos a vivenda social, a atención á infancia e de apoio a familias e persoas necesitadas proporcionados polas Administracións Públicas ou por particulares en virtude de acordo, concerto ou convenio coa Administración.

k) Os servizos de seguridade privada.

 

D) Modelos de Solicitude

Solicitude licenza de obras

Descargar (PDF)

Solicitude licenza de parcelación urbanística

Descargar (PDF)

 

Solicitude licenza de segregación ou división de terreos

 Descargar (PDF)

Solicitude licenza de primeira ocupación

Descargar (PDF)

Comunicación previa de obras

Descargar (PDF)

Comunicación previa de actividade

Descargar (PDF)

Solicitude licenza para espectáculos públicos e actividades recreativas

Descargar (PDF)

Solicitude licenza para espectáculos públicos e actividades extraordinarias que requiran a instalación de escenarios e estruturas móbiles

Descargar (PDF)

Solicitude licenza para instalación de terrazas ao aire libre ou na via pública anexas a establecemento

Descargar (PDF)

Comunicación previa de cambio de titularidade de obras

Descargar (PDF)

Comunicación previa de cambio de titularidade de actividade

Descargar (PDF)

Solicitude licenza de corta de masas arbóreas

Descargar (PDF)