Bandera de GaliciaBandera Española

Actividades Novas por E-mail Facebook Twitter Galerias

Tarefas vinculadas a outras seccións e/ou departamentos

 

Secretaría, Patrimonio e contratación

- Informes de Responsabilidade Patrimonial.

Emisión de informes relativos a expedientes de responsabilidade patrimonial: Tramítanse polo departamento de secretaría pero o expediente remítese á sección de servizos para que polos técnicos de devandita sección sexa emitido o correspondente informe técnico respecto de a relación entre os feitos e o dano producido, respecto ao funcionamento normal ou anormal dos servizos públicos.

- Valoracións de danos.

Emisión de informes técnicos de valoración de danos (no caso de que o obxecto do expediente sexa o dano producido a un servizo ou infraestructura municipal). Tramítanse polo departamento de secretaría pero o expediente remítese á sección de servizos para que polos técnicos de devandita sección sexa emitido o correspondente informe de valoración económica.

-  Contratos de Obras, Suministros e Servizos:

Emítense informes técnicos nos contratos sobre:

- Solvencia técnica das empresas presentadas á licitación.
- Valoración de ofertas presentadas
- Acreditación dos medios humans e materiais ofertados.

 

Intervención

-  Facturas da sección de servizos.

Comprobación de todas as facturas presentadas e remitidas polo departamento de Intervención á Sección de Servizos (comprobación dos datos e importes e do cumprimento de todos os requisitos necesarios antes de proceder á firma das mesmas).

-  Certificacións e facturas de ditas certificaciones das obras, servizos e suministros.

Comprobación das certificaciones e facturas emitidas polos adjudicatarios dunha obra, subministro ou servizo e emisión dos informes que sexan pertinentes.

Concello de Cambre - Adro, 1 - 15660 Cambre (A Coruña)
Telf. 981 613 128 - Fax 981 675 969 - Email info@cambre.org

Mapa webAviso legal