Policía Local

Policía Local, Finalidade e Natureza

Finalidade:

No exercicio das competencias que corresponden aos concellos, os corpos de policía local protexerán o libre exercicio dos dereitos e liberdades e contribuirán á garantir a seguridade cidadá e a consecución do benestar social, cooperando con outros axentes sociais, especialmente nos ámbitos preventivos, asistenciales e de rehabilitación.

Natureza:

A Policía Local forma parte dos Forzas e Corpos de Seguridade xunto á Garda Civil, Corpo Nacional de Policía e a Policía Autónoma. É un instituto armado de natureza civil, con estrutura e organización xerarquizada baixo a superior autoridade e dependencia directa do Alcalde, ou do Concelleiro no que éste delegue.

Contactar:
Atrio 1, Cambre

Atención ao público:

Tlf: 981 675 533
Fax: 981 674 410
Tlf móbil: 639 526 849
policia@cambre.org

A policía local de Cambre ten a siguinte estrutura:

– 1 Inspector (oficial.barcala@cambre.org)
– 2 Oficiais
– 20 Policías
– Auxiliar Administrativo

Presta o servizo de forma continuada e ininterrumpido os 365 días do ano.


Ver Policía Local nun mapa máis grande