Bandera de GaliciaBandera Española

Actividades Novas por E-mail Facebook Twitter Galerias

Tramitación reconocimiento grado minusvalía

O obxectivo é a regulación do recoñecemento, declaración e cualificación do grao de discapacidade dunha persoa.

Requisitos

Ter unha discapacidade física, psíquica ou sensorial, ou padecer unha enfermidade incapacitante ou crónica grave.

Documentación:

  •     Impreso de solicitude
  •     Fotocopia compulsada do DNI ou, na súa falta, libro de familia ou partida de nacemento.
  •     Se é o  caso, fotocopia compulsada do representante legal e do documento acreditativo da representación legal ou garda de feito.
  •     Fotocopia compulsada dos informes médicos e/ou psicolóxicos actualizados.
  •     Xustificante de ingresos da unidade familiar.

Concello de Cambre - Adro, 1 - 15660 Cambre (A Coruña)
Telf. 981 613 128 - Fax 981 675 969 - Email info@cambre.org

Mapa webAviso legal