Inicio » O noso Concello » Corporación Municipal » Áreas de Goberno » Área de Economía, Facenda, Obras e Servizos

Área de Economía, Facenda, Obras e Servizos

–  Elaboración e xestión dos orzamentos municipais

–  Control e fiscalización interna da xestión económica, financeira e orzamentaria

–  Contabilidade, Tesourería e Recadación

–  Facenda local e Inspección de Facenda

–  Xestión e xeración de recursos

–  Xestión patrimonial: inventario de bens, deberes e obrigacións, adquisición, administración e defensa do patrimonio municipal

–  Reclamacións por danos causados nos bens integrantes do patrimonio municipal

–  Responsabilidade patrimonial

–  Contratación local

–  Central de compras

–  Obras e infraestruturas urbanas: planificación e preparación dos plans de obras e infraestruturas

–  Xestión, mantemento e conservación dos servizos básicos municipais: ciclo de auga, residuos urbanos, limpeza viaria, iluminación pública

–  Inspección e control dos servizos públicos, mantemento e conservación de parques e xardíns, mantemento de edificios, infraestruturas e instalacións municipais