Inicio » O noso Concello » Corporación Municipal » Áreas de Goberno » Área de Recursos Humanos e Sanidade

Área de Recursos Humanos e Sanidade

– Xestión do persoal do concello, retribucións, premios e sancións, situacións administrativas, selección de persoal, provisión de postos de traballo, prevención de riscos laborais e todas aquelas materias competencia do alcalde susceptibles de delegación nesta área

– Organización e coordinación do funcionamento da administración municipal

– No campo da Sanidade:
Centros públicos de saúde, tendo en conta o establecido para o efecto na Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración local e Lei 5/2014, do 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013, do 27 de decembro.
Cemiterios e servizos funerarios.