Inicio » O noso Concello » Corporación Municipal » Áreas de Goberno » Área de Urbanismo e Medio Ambiente

Área de Urbanismo e Medio Ambiente

–  Xestión das competencias municipais sobre a ordenación do territorio e o urbanismo: planeamento, xestión urbanística, intervención administrativa e disciplina urbanística

–  As actividades e facultades relacionadas coa promoción e xestión da vivenda de protección pública, con criterios de sustentabilidade financeira

–  Xestión catastral

–  Actividades sometidas a licenza e a comunicación previa

–  Outorgamento de licenzas para a ocupación do dominio público, a excepción daqueles que impliquen autorizacións para a venda ambulante

–  Transporte e mobilidade