Impresos

Solicitude Xeral

Descargar (PDF)

Reservas de espazo na vía pública


Descargar (PDF)

 

Cambio de domicilio en DGT dos permisos de conducción e circulación do vehículo

Cambio de domicilio en DGT dos permisos de conducción e circulación do vehículo

Descargar (PDF)

Tasa por ocupación do subsolo, solo e vó da vía pública

Tasa por ocupación do subsolo, solo e vó da vía pública

Descargar. (PDF)

Solicitude inscrición en programas xuvenis

Descargar (PDF)

Ficha de participante en actividades xuvenís

Descargar (PDF)

Solicitude para participar en probas selectivas para a provisión de prazas vacantes

Solicitude para participar en probas selectivas para a provisión de prazas vacantes

Descargar (PDF)

Solicitude de autorización para fogueiras de "San Xoan"

Descargar (PDF)

Solicitude licenza de obras

Descargar (PDF)

Solicitude licenza de parcelación urbanística

Descargar (PDF)

Solicitude licenza de segregación ou división de terreos

Descargar (PDF)

Solicitude licenza de primeira ocupación

Descargar (PDF)

Comunicación previa de obras

Descargar (PDF)

Comunicación previa de actividade

Descargar (PDF)

Solicitude licenza para espectáculos públicos e actividades recreativas

 Descargar (PDF)

Solicitude licenza para espectáculos públicos e actividades extraordinarias que requiran a instalación de escenarios e estruturas móbiles

 Descargar (PDF)

Solicitude licenza para instalación de terrazas ao aire libre ou na via pública anexas a establecemento

 Descargar (PDF)

Comunicación previa de cambio de titularidade de obras

Descargar (PDF)

Comunicación previa de cambio de titularidade de actividade

Descargar (PDF)

Solicitude licenza de corta de masas arbóreas

Descargar (PDF)

Solicitude carné da omix de Cambre TarxeTOM

Descargar (PDF)

Venda ambulante
Autorización de tirada de fogos de artificio

– Solicitude (PDF)

 

Solicitude de colaboración para a realización de actividades culturais

– Solicitude (PDF)

 

Solicitude de carné de socio/a das Bilbiotecas municipais

– Solicitude (PDF)