Bandera de GaliciaBandera Española

Actividades Novas por E-mail Facebook Twitter Galerias

Ordenanzas Fiscais

.

ORDENANZA FISCAL Nº 1.
Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles
- Ver ordenanza (PDF ).

ORDENANZA FISCAL Nº 2.
Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto de Actividades Económicas
- Ver ordenanza (PDF ).

ORDENANZA FISCAL Nº 3.
Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
- Ver ordenanza (PDF ).

ORDENANZA FISCAL Nº 4.
Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto Sobre Construccións, Instalacións e Obras
- Ver ordenanza (PDF ).

ORDENANZA FISCAL Nº 5.
Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto Municipal sobre Incremento de Valor dos Terreos de Natureza Urbana
- Ver ordenanza (PDF ).

ORDENANZA FISCAL Nº 6.
Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por Expedición de Documentos Administrativos
- Ver ordenanza (PDF ).

ORDENANZA FISCAL Nº 7.
Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa polo Outorgamento de Licencias Urbanísticas
- Ver ordenanza (PDF ).

ORDENANZA FISCAL Nº 8.
Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa polo Outorgamento de Licencias de Apertura de Establecementos
- Ver ordenanza (PDF ).

ORDENANZA FISCAL Nº 9.
Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa polo Servicio da Rede de Sumidoiros
- Ver ordenanza (PDF ).

ORDENANZA FISCAL Nº 10.
Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por prestación de Servicios en Cemiterio Municipal
- Ver ordenanza (PDF ).

ORDENANZA FISCAL Nº 11.
Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por Licencias de Auto Taxis e demais Vehículos de Alugueiro
- Ver ordenanza (PDF ).

ORDENANZA FISCAL Nº 12.
Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por Entrada de Vehículos a través das Beirarrúas e as Reservas de Vía Pública para Aparcamento, Carga e Descarga de Mercancía de calquera clase
- Ver ordenanza (PDF ).

ORDENANZA FISCAL Nº 13.
Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por Ocupacións do Subsolo, Solo e Voo da Vía Pública
- Ver ordenanza (PDF ).

ORDENANZA FISCAL Nº 14.
Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa pola Utilización das Instalacións Deportivas Municipais
- Ver ordenanza (PDF ).

ORDENANZA FISCAL Nº 15.
Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por Subministración de Auga
- Ver ordenanza (PDF ).

ORDENANZA FISCAL Nº 16.
Ordenanza fiscal reguladora da Taxa por Ocupación de Terreos de Uso Público con Postos, Barracas, Espectáculos, Atraccións ou Recreo e por Mesas e Cadeiras con finalidade lucrativa
- Ver ordenanza (PDF ).

ORDENANZA FISCAL Nº 17.
Ordenanza fiscal reguladora da taxa por prestación de servizos de extinción de incendios, emerxencias e outros análogos
- Ver ordenanza (PDF ).

ORDENANZA FISCAL Nº 18.
Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa pola Retirada de Vehículos da Vía Pública e Depósito dos mesmos e Inmobilización dos Estacionados Antirregulamentariamente sen perturbar gravemente a Circulación
- Ver ordenanza (PDF ).

ORDENANZA FISCAL Nº 19.
Ordenanza Fiscal reguladora da Taxa pola Tenencia de Animais de Compañía e Animais Potencialmente Perigosos
- Ver ordenanza (PDF ).

ORDENANZA FISCAL Nº 20.
Ordenanza Fiscal Xeral Reguladora de Contribucions Especiais
- Ver ordenanza (PDF ).

ORDENANZA FISCAL Nº 21.
Ordenanza fiscal reguladora da Taxa pola Utilización privativa ou Aproveitamento especial do Dominio público local polas Empresas subministradoras de servizos de Telefonía móbil
- Ver ordenanza (PDF ).

ORDENANZA FISCAL Nº 22.
Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por Aproveitamentos especiais da Vía pública con Caixeiros automáticos, adosados aos edificios e con acceso directo dende a vía pública
- Ver ordenanza (PDF ).

ORDENANZA FISCAL Nº 23.
Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público con motivo da venda ambulante
- Ver ordenanza (PDF ).

Concello de Cambre - Adro, 1 - 15660 Cambre (A Coruña)
Telf. 981 613 128 - Fax 981 675 969 - Email info@cambre.org

Mapa webAviso legal