Inicio » O noso Concello » Publicacións / Ordenanzas » Perfil de Contratante

Perfil de Contratante

Contratación

Benvidos ao Departamento de Contratación do Concello de Cambre.
Poñemos á súa disposición a información necesaria para poder licitar no noso concello.
Para calquera dúbida, poden consultar no seguinte enderezo:

Concello de Cambre – Departamento de Secretaría/Contratación
Rúa Adro nº 1
Cambre 15660
Tel: 981 613 128 – Ext. 437
Email: contratacion@cambre.org

LICITACIÓNS:

A) Procedementos publicados na Plataforma de Contratación do Sector Público do Estado (procedementos incoados tras a entrada en vigor da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014).

 

B) Procedementos publicados na Plataforma de Contratos Públicos de Galicia.

 

C) Histórico (ata o 31 de decembro de 2011):

CONTRATOS MENORES:

1. Os contratos menores de máis de 6.000 €, IVE excluído, suxeitos ao Real decreto lexislativo 3/2011, atópanse publicados na Plataforma de Contratos Públicos de Galicia.

2. Os contratos menores de valor estimado superior a 5.000 €, suxeitos á Lei 9/2017, atópanse publicados na Plataforma de Contratación do Sector Público do Estado.

3. Contratos menores tramitados mediante o sistema de “vale de pedido”, de valor estimado inferior a 5.000 €, adxudicados a partir da entrada en vigor da Lei 9/2017 (artigo 8 da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno):