Inicio » O noso Concello » Publicacións / Ordenanzas » Plenos Municipais

Plenos Municipais

Dende aquí pode seguir en directo o Pleno da Corporación Municipal de Cambre.
A emisión en streaming estará dispoñible a partir das 19:55 h nas xornadas de Pleno.

Para acceder as actas de plenos anteriores, poñemos a súa disposición o noso arquivo de Plenos Municipais.CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO MUNICIPAL
(con carácter supletorio)

Data: Luns, 29 de xullo de 2019

Hora: 20:00 horas

Lugar:

Salón de sesións da casa do concello

Orde do día: 

1. Aprobación, se procede, do borrador da acta correspondente á sesión extraordinaria do día 8 de xullo de 2019

2. Parte resolutiva

2.1. Toma de coñecemento dos escritos presentados polos voceiros dos grupos políticos respecto da adscrición de concelleiros ás Comisións Informativas Permanentes, á Comisión Especial de Contas e á Comisión Informativa Especial de Honores e Distincións, e da Resolución de Alcaldía núm. 1424/2019, do 15 de xullo, respecto da presidencia efectiva das comisións informativas
2.2. Toma de coñecemento da Resolución núm. 1384/2019, do 8 de xullo, de determinación dos membros da Corporación que desempeñarán as súas funcións en réxime de dedicación exclusiva e parcial, e coñecemento da aceptación dos cargos
2.3. Proposta de aprobación de expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos. Expediente número 9/2019
2.4. Proposta de aprobación de expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos. Expediente número 10/2019
2.5. Proposta de aprobación inicial de modificación de crédito, crédito extraordinario 1/2019
2.6. Proposta de aprobación das bases do Programa municipal de axudas á creación de empresas Programa “Consolida Cambre”
2.7. Proposta de aprobación das bases da convocatoria pública de bolsas de estudo para o curso escolar 2019-2020, e do formulario de solicitude (anexos I, II, III, IV e V das bases)
2.8. Proposta de aprobación das bases dos torneos”XIX xadrez agosto en Cambre” e o “I xadrez agosto en Cambre Blitz” dentro do día do xadrez 2019, así como a súa convocatoria
2.9. Proposta de aprobación das bases do XXXV Torneo de chave Concello de Cambre 2019, así como a súa convocatoria
2.10. Proposta de aprobación das bases e da convocatoria do exercicio 2019 de bonotaxi para persoas con diversidade funcional e mobilidade reducida
2.11. Mocións urxentes en asuntos de competencia de pleno segundo o artigo 22 da Lei 7/1985, que non figuren na orde do día

3. Parte declarativa

3.1. Declaracións institucionais
3.2. Mocións dos grupos municipais

4. Parte de información, control e fiscalización

4.1. Informes do equipo de goberno
4.2. Rogos
4.3. Preguntas