Inicio » O noso Concello » Publicacións » Plenos Municipais

Plenos Municipais

Dende aquí pode seguir en directo o Pleno da Corporación Municipal de Cambre.
A emisión en streaming estará dispoñible a partir das 19:55 h nas xornadas de Pleno.

Para acceder as actas de plenos anteriores, poñemos a súa disposición o noso arquivo de Plenos Municipais.


Recoméndase empregar os navegadores Internet Explorer, Mozilla Firefox ou Safari. O Navegador Google Chrome pode dar problemas de incompatibilidade.

Data: Xoves, 5 de abril de 2018

Hora: 20:00 horas

Lugar:
Salón de sesións da casa do concello

Orde do día:

1. Aprobación, se procede, dos borradores das actas correspondentes á sesión ordinaria do día 27 de xullo de 2017, sesión ordinaria do 20 de setembro de 2017 (con carácter supletorio da correspondente ao 31 de agosto de 2017), sesión ordinaria do 28 de setembro de 2017, sesión ordinaria do 26 de outubro de 2017, sesión ordinaria do 30 de novembro de 2017, sesión extraordinaria do 14 de decembro de 2017 e sesión ordinaria do 28 de decembro de 2017.

2. Parte resolutiva

 1. Toma de coñecemento do informe da Intervención municipal emitido en cumprimento do disposto no artigo 218 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais
 2. Recoñecemento de obrigas procedentes de exercicios anteriores con cargo ao Orzamento de 2018. Expediente número 3/2018
 3. Recoñecemento de obrigas procedentes de exercicios anteriores con cargo ao Orzamento de 2018. Expediente número 4/2018
 4. Aprobación de proxectos corrixidos e corrección de erros materiais advertidos no acordo polo que se solicita participar no Plan de Cooperación ás obras e servizos municipal (Plan único de Concellos) POS+ 2018
 5. Formalización do Convenio a subscribir coa Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE) para regular a cesión de uso do local destinado a Casa Cuartel da Garda Civil, sito na rúa Rosalía de Castro, O Temple, Cambre
 6. Modificación do Regulamento especial de honores e distincións do Concello de Cambre
 7. Designación de representante municipal na Comisión de Escolarización, curso 2018-2019
 8. Designación de representantes e membros da xunta electoral para o Consello Escolar municipal de Cambre
 9. Aprobación das bases da convocatoria pública de bolsas para deportistas de nivel do Concello de Cambre para o ano 2018
 10. Aprobación do II Plan de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes do Concello de Cambre
 11. Mocións urxentes en asuntos de competencia de pleno segundo o artigo 22 da Lei 7/1985, que non figuren na orde do día

 

3. Parte declarativa

3.1. Declaracións institucionais
– Declaración institucional con motivo do centenario da “Sociedad de Instrucción y Recreo de La Juventud de Cecebre”
3.2. Mocións dos grupos municipais

4. Parte de información, control e fiscalización

4.1. Informes do equipo de goberno
4.2. Rogos
4.3. Preguntas