Plenos Municipais

Dende aquí pode seguir en directo o Pleno da Corporación Municipal de Cambre.
A emisión en streaming estará dispoñible a partir das 19:55 h nas xornadas de Pleno.

Para acceder as actas de plenos anteriores, poñemos a súa disposición o noso arquivo de Plenos Municipais. CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO MUNICIPAL

Data: Xoves, 26 de novembro de 2020

Hora: 20:00 horas

Lugar: Salón de sesións da Casa do Concello.

Debido ao aforo do salón de sesións, e tendo en conta as medidas de prevención establecidas con motivo da pandemia do COVID-19, non será posible o acceso de público de maneira presencial.
Non obstante, poderá seguirse a retransmisión do pleno, en tempo real, a través da páxina web municipal

Orde do día:

 

1. Parte resolutiva
1.1. Adhesión ao Convenio de colaboración entre a Axencia Tributaria de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias para a cesión de información de carácter tributario, así como dos demais ingresos de dereito público, para a concesión de axudas e subvencións e a contratación coa administración

1.2. Aprobación da modificación da ordenanza fiscal número 16 reguladora da taxa pola ocupación de terreo de uso público con postos, barracas, espectáculos, atraccións ou recreo e por mesas e cadeiras con finalidade lucrativa e a ordenanza fiscal número 23 reguladora da taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público con motivo da venda ambulante, con obxecto de prórroga da suspensión temporal da súa aplicación durante o ano 2021

1.3. Aprobación inicial, se procede, da modificación das fichas da relación de postos de traballo correspondentes aos postos de: oficial de obras, operario condutor e operario de servizos múltiples
1.4. Aprobación, se procede, da modificación do proxecto para o acondicionamento da pista polideportiva do CEIP Wenceslao Fernández Flórez, obxecto do convenio entre a Excma. Deputación Provincial da Coruña e o Concello de Cambre

1.5. Mocións urxentes en asuntos de competencia de pleno segundo o artigo 22 da Lei 7/1985, que non figuren na orde do día

2. Parte declarativa
2.1. Declaracións institucionais
2.2. Mocións dos grupos municipais

3. Parte de información, control e fiscalización
3.1. Informes do equipo de goberno
3.2. Rogos
3.3. Preguntas