Plenos Municipais

Dende aquí pode seguir en directo o Pleno da Corporación Municipal de Cambre.
A emisión en streaming estará dispoñible uns minutos antes do comezo do Pleno.

Para acceder as actas de plenos anteriores, poñemos a súa disposición o noso arquivo de Plenos Municipais.CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO MUNICIPAL

Data: Xoves, 26 de agosto de 2021

Hora: 20:00 horas

Lugar: Salón de Plenos do Concello de Cambre

Debido ao aforo do salón de sesións, e tendo en conta as medidas de prevención establecidas con motivo da pandemia do COVID-19, non será posible o acceso de público de maneira presencial.

Non obstante, poderá seguirse a retransmisión do pleno, en tempo real, a través da páxina web municipal

Orde do día:

1. Parte resolutiva
1.1. Toma de coñecemento do informe de Tesourería sobre cumprimento dos prazos previstos na Lei 15/2010, do 5 de xullo, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade, correspondente ao segundo trimestre do ano 2021
1.2. Proposta de modificación de ordenanza fiscal núm. 15, reguladora da taxa por subministración de auga
1.3. Proposta de modificación do Plan estratéxico de Subvencións 2020/2023 para o exercicio 2021
1.4. Proposta de aprobación do expediente de crédito extraordinario número 2/2021
1.5. Proposta de aprobación do expediente de suplemento de crédito número 4/2021
1.6. Proposta de aprobación da modificación da Base cuadraxésimo sexta das de execución do orzamento para o exercicio 2021
1.7. Proposta de aprobación da elevación de porcentaxes do proxecto plurianual de gastos “Mellora da eficiencia enerxética na iluminación pública de determinadas zonas: A Barcala, Cambre, Polígono do Espíritu Santo e O Temple, mediante implementación de solucións LED”
1.8. Aprobación se procede, da votación para elixir aos representantes designados pola Corporación Municipal para o Consello Escolar Municipal de Cambre (CEMC), por mor da baixa de dous dos seus membros
1.9. Mocións urxentes en asuntos de competencia de pleno segundo o artigo 22 da Lei 7/1985, que non figuren na orde do día
2. Parte declarativa
2.1. Declaracións institucionais

– Declaración institucional sobre os discursos de odio

2.2. Mocións dos grupos municipais

 3. Parte de información, control e fiscalización

3.1. Informes do equipo de goberno
3.2. Rogos
3.3. Preguntas