Inicio » O noso Concello » Publicacións » Plenos Municipais

Plenos Municipais

Dende aquí pode seguir en directo o Pleno da Corporación Municipal de Cambre.
A emisión en streaming estará dispoñible a partir das 19:55 h nas xornadas de Pleno.

Para acceder as actas de plenos anteriores, poñemos a súa disposición o noso arquivo de Plenos Municipais.


Recoméndase empregar os navegadores Internet Explorer, Mozilla Firefox ou Safari. O Navegador Google Chrome pode dar problemas de incompatibilidade. Débese ter instalado e habilitado o plugin de Adobe Flash player. http://get.adobe.com/flashplayer/

Data: Xoves, 31 de maio de 2018

Hora: 20:00 horas

Lugar:
Salón de sesións da casa do concello

Orde do día:

 1. Aprobación, se procede, dos borradores das actas correspondentes á sesión ordinaria do día 30 de novembro de 2017, á sesión extraordinaria do día 14 de decembro de 2017 e á sesión ordinaria do día 28 de decembro de 2017

 

 1. Parte resolutiva
  • Proposta de disolución da Mesa de Contratación Permanente para asistir ao órgano de contratación na adxudicación dos contratos por procedemento aberto, restrinxido e negociado con publicidade, creada por acordo do pleno do 16 de setembro de 2015
  • Aprobación, se procede, de crédito extraordinario e suplemento de crédito núm. 1/2018 para a aplicación do superávit orzamentario do exercicio 2017
  • Aprobación, se procede, do proxecto “Mellora do camiño municipal 0091 no Cobelo, Pravio”, incluído no Plan de mellora de camiños municipais 2018-2019 da Agader
  • Resolución de alegacións e aprobación definitiva, se procede, da Ordenanza reguladora da protección dos camiños públicos, con motivo da execución de tallas, depósito, carga e transporte de madeira no termo municipal
  • Aprobación inicial, se procede, da modificación puntual das Normas subsidiarias do planeamento de Cambre no ámbito da N-VI
  • Aprobación, se procede, da prórroga do contrato para a concesión da explotación do complexo deportivo da Barcala e piscinas descubertas no Balado e O Temple
  • Aprobación, se procede, das bases da convocatoria pública de bolsas de estudo para o curso escolar 2018-2019
  • Mocións urxentes en asuntos de competencia de pleno segundo o artigo 22 da Lei 7/1985, que non figuren na orde do día

 

 1. Parte declarativa
  • Declaracións institucionais
  • Mocións dos grupos municipais

 

 1. Parte de información, control e fiscalización
  • Informes do equipo de goberno
  • Rogos
  • Preguntas