Plenos Municipales

Desde aquí puede seguir en directo el Pleno de la Corporación Municipal de Cambre.
La emisión en streaming estará disponible unos minutos antes en las jornadas de Pleno.

Para acceder a las actas de plenos anteriores, ponemos a su disposición nuestro archivo de Plenos Municipales.

 CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA

Data: Xoves, 25 de marzo de 2021

Hora: 20:00 horas

Lugar: Telemático.

Poderá seguirse a retransmisión do pleno, en tempo real, a través da páxina web municipal

Orde do día:

 

1. Aprobación, se procede, do borrador da acta correspondente á sesión ordinaria do día 29 de decembro de 2020, celebrada con carácter supletorio da correspondente ao día 31 de decembro de 2020

2. Parte resolutiva
2.1. Ratificación da resolución da Alcaldía núm. 317/2021, do 4 de marzo, do informe ao recurso especial en materia de contratación interposto pola Federación Nacional de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos, FeSP-UGT, recurso TACGAL núm. 46/2021
2.2. Proposta de aprobación de expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos. Expediente núm. 3/2021
2.3. Proposta de aprobación de expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos. Expediente núm. 4/2021
2.4. Aprobación, se procede, das bases da convocatoria e orzamento do Certame Literario Xoán Díaz – Concello de Cambre 2021
2.5. Mocións urxentes en asuntos de competencia de pleno segundo o artigo 22 da Lei 7/1985, que non figuren na orde do día

3. Parte declarativa
3.1. Declaracións institucionais
3.2. Mocións dos grupos municipais
3.2.1. Mocións dos grupos municipais declaradas de urxencia no pleno ordinario de data 25 de febreiro de 2021, que non foron obxecto de debate e votación ao ter que levantarse a sesión ás 24:00 horas.
A) Moción do grupo municipal do PP en apoio da transferencia á Xunta de Galicia da xestión do dominio público marítimo terrestre
B) Moción do grupo municipal do PP para instar ao Goberno de España a poñer en marcha determinadas medidas para rebaixar o prezo da luz
C) Moción do grupo municipal do BNG sobre a transferencia da AP-9 a Galicia
D) Moción do grupo municipal do BNG sobre as mobilizacións feministas do 8 de marzo
E) Moción de EU-Son en Común para abordar a crise da Covid con perspectiva de xénero – 8 de marzo de 2021
3.2.2. Moción do equipo de goberno (UxC e PSdeG-PSOE) con motivo do Día internacional das mulleres, ditaminada pola Comisión Informativa de Cultura, Deportes, Xuventude e Benestar Social de data 18 de marzo de 2021
3.2.3. Mocións dos grupos municipais presentadas para o presente pleno

4. Parte de información, control e fiscalización
4.1. Informes do equipo de goberno
4.2. Rogos
4.2.1. Rogos pendentes do pleno ordinario de data 28 de xaneiro de 2021, ao terse que levantar a sesión ás 24:00 horas
4.2.2. Rogos pendentes do pleno ordinario de data 25 de febreiro de 2021, ao terse que levantar a sesión ás 24:00 horas
4.2.3. Rogos presentados para o presente pleno
4.3. Preguntas
4.3.1. Preguntas pendentes do pleno ordinario de data 28 de xaneiro de 2021, ao terse que levantar a sesión ás 24:00 horas
4.3.2. Preguntas pendentes do pleno ordinario de data 25 de febreiro de 2021, ao terse que levantar a sesión ás 24:00 horas
4.3.3. Preguntas presentadas para o presente pleno