Bandera de GaliciaBandera Española

Actividades Novas por E-mail Facebook Twitter Galerias

Reclamacións de responsabilidade patrimonial

É o procedemento de solicitude de indemnizacións por danos dos que se considera responsable ao Concello de Cambre, motivados polo funcionamento, normal ou anormal, dos servizos públicos.

Quen o pode solicitar?

O interesado ou o seu representante legal.

Documentación a achegar:

• Solicitude facendo constar:

- Día e hora en que se produciu o acto lesivo, lugar o máis exacto posible, forma en que se produciu e causas que, a xuízo do interesado, motivárono.
- Relación dos danos ou lesións sufridas: descrición dos danos causados, tanto si son en bens, coma se son físicos ou psíquicos.
- Valoración dos danos sufridos.


• No caso de que se actúe por representación, deberase aportar, para a súa compulsa:

- DNI orixinal do representante.
- Documento orixinal da escritura pública ou poder notarial que acredite a representación, ou ben, a declaración en comparecencia persoal do interesado ante fedatario municipal ou funcionario en quen delegue.


• Documento de identidade da persoa solicitante:

- Españois: DNI, pasaporte ou permiso de conducir.
- Estranxeiros comunitarios (ou asimilados): NIE (tarxeta de residencia), pasaporte, ou carta de identidade do seu país de orixe, en vigor.
- Estranxeiros non comunitarios: NIE (tarxeta de residencia), pasaporte en vigor.


• Copia do ateigado ou informe policial (si houbéseo).

• Probas testificales e materiais, fotocopias, no seu caso, etc.

• Tratándose de danos en vehículos:

- Copia compulsada do permiso de circulación.
- Copia compulsada do recibo acreditativo do pago do permiso de circulación.


• Copia compulsada da factura de reparación dos danos reclamados.

• Tratándose de lesións físicas:

- Copia compulsada dos partes médicos.
- Informes médicos sobre valoración das lesións e secuelas
- Partes médicos de alta e baixa laboral.


• No caso de que se actúe por representación, deberase aportar, para a súa compulsa polo funcionario do SAC:


Tributo / Prezo público

O trámite é gratuito.

Prazo de presentación

Un ano desde que se produciu o feito ou acto que motivou o efecto lesivo.

No caso de danos de tipo físico ou psíquico ás persoas, este prazo comeza a computarse desde a curación ou desde que se poida determinar o alcance das súas secuelas.

Cando a indemnización proveña da anulación dun acto ou disposición administrativa por unha sentenza (sempre que como consecuencia de dita anulación derívese prexuízo), o dereito a reclamar prescribe ao ano de haberse dictado sentenza definitiva.

Plazo de resolución


O prazo para resolver estes procedementos é de seis meses.

Efectos do silencio administrativo

Negativo.

 

Concello de Cambre - Adro, 1 - 15660 Cambre (A Coruña)
Telf. 981 613 128 - Fax 981 675 969 - Email info@cambre.org

Mapa webAviso legal