Inicio » O noso Concello » Retribucións

Retribucións

De conformidade co establecido no artigo 6, apartado 3 do Regulamento de participación cidadá do Concello de Cambre (B.O.P. 03/08/2011), publícanse as percepcións mensuais dos concelleiros por Asistencias a órganos colexiados.

Asistencias a Órganos Colexiados

Cantidades abonadas aos membros da corporación correspondentes por asistencia a órganos colexiados.

Soamente figuran os concelleiros que tiveron asistencias aos distintos órganos colexiados, non figurando tampouco os concelleiros con dedicación exclusiva ou parcial.

Xaneiro
Febreiro
Marzo
Abril
Maio Xuño Xullo Agosto
 Setembro Outubro Novembro Decembro
Xaneiro
Febreiro
Marzo
  *Compensación / deducción asistencias
Abril

Maio
Xuño
Xullo
Agosto
*Compensación / deducción asistencias
 Setembro
Outubro
Novembro
Decembro
Xaneiro
Febreiro
Marzo
Abril
Maio
Xuño
Xullo
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Decembro
Xaneiro
Febreiro
Marzo
Abril
Maio
Xuño
Xullo
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Decembro
Xaneiro
Febreiro
Marzo
Abril
Maio
Xuño
Xullo
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Decembro
Xaneiro
Febreiro
Marzo
Abril
Maio
Xuño
Xullo
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Decembro
Xaneiro
Febreiro
Marzo
Abril
Maio
Xuño
Xullo
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Decembro
Xaneiro
Febreiro
Marzo
Abril
Maio
Xuño
Xullo
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Decembro
Xaneiro
Febreiro
Marzo
Abril
Maio
Xuño
Xullo
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Decembro
Xaneiro
Febreiro
Marzo
Abril
Maio
Xuño
Xullo
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Decembro

Acordos relativos aos cargos da Corporación a desempeñar en réxime de dedicación exclusiva e parcial, as súas retribucións, réxime de dedicación, e fixación das contías a percibir en concepto de asistencias e indemnizacións:

1.- Acordo adoptado en sesión extraordinaria do Pleno municipal do 02/07/2015.
BOP núm. 131 do 14/07/2015.

2.- Acordo adoptado en sesión ordinaria do Pleno municipal do 30/03/2016, de modificación do acordo plenario de data 02/07/2015.
BOP núm. 78 do 26/04/2016.

3.- Acordo adoptado en sesión ordinaria do Pleno municipal do 30/11/2016, de modificación do acordo plenario de data 30/03/2016
BOP núm. 243, do 26/12/2016.

Acordos relativos aos cargos da Corporación a desempeñar en réxime de dedicación exclusiva e parcial, as súas retribucións, réxime de dedicación, e fixación das contías a percibir en concepto de asistencias e indemnizacións:

1.- Resolución da Alcaldía núm. 1145/2015, do 3 de xullo, relativo á determinación dos membros da Corporación que desempeñarán as súas funcións en réxime de dedicación exclusiva e parcial.
BOP núm. 131 do 14/07/2015.

2.- Resolución da Alcaldía núm. 522/2016, do 1 de abril, de modificación da Resolución da Alcaldía 1145/2015, do 3 de xullo.
BOP núm. 78 do 26/04/2016.

3.- Resolución da Alcaldía núm. 1936/2016, do 1 de decembro, de modificación da Resolución da Alcaldía núm. 522/2016, do 1 de abril
BOP núm. 232 do 09/12/2016.

Detalle e importe bruto mensual percibido polos concelleiros con dedicación.

– Ver pdf.