Modificación puntual con ordenación detallada da UE3 das NSP de Cambre.

 

Modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento de Cambre no ámbito da N-VI.

 

Modificación puntual das NN.SS. de planeamento de Cambre SAU-RD1 “A Barcala”.

 

Plan especial de infraestructuras e dotacións para a realización dun espazo dotacional público en Anceis.

 

Plan especial de equipamento en solo rústico, de Cela.

 

Proxecto de urbanización do poligono 1 do plan de sectorización do SAU BD8 de Quintán.