Cambre, 27 de outubro de 2017.  O pleno da Corporación aprobou por unanimidade a proposta do goberno local de rebaixar o tipo impositivo do Imposto de Bens Mobles (IBI). Segundo explicou o goberno local, a revisión catastral efectuada sobre os bens inmobles no municipio de Cambre no ano 2014 puxo de manifesto un incremento nos valóres catastrais da maior parte dos mesmos. A primeira consecuencia destos novos valores é que se modificou á alza o importe da base impoñible do imposto sobre bens inmobles. Tendo en conta que a base liquidable increméntase cada ano nun 10% da diferenza entre os valóres catastrais antes e despois da revisión, continúa a incrementarse a cota tributaria para os contribuíntes que tiveron incremento dos seus valores catastrais.

Durante o ano 2015 aprobouse unha primeira rebaixa co obxecto de neutralizar na medida do posible, o incremento das cotas dúas contribuíntes, na procura de que a revisión catastral non supoñera unha maior presión fiscal da existente antes da mesma.

Deste xeito, e para seguer a neutralizar o aumento da cota, aprobouse a aplicación dun tipo impositivo máis baixo para os inmobles urbanos e rústicos, que compense dito aumento. Así, pasaría a aplicarse un tipo impositivo xeral do 0,55 %, en lugar do 0,60 % vixente para os inmobles de natureza urbana e un tipo impositivo do 0,55 % para vos inmobles de naturaza rústica.

O alcalde, Óscar García Patiño, lembra que esta baixada do tipo suporá unha rebaixa para a previsión no 2018 nesta recadación de 140.000 euros, aínda que é xusto que os veciños “non paguen por unha revisión castastral que se fixo mal, á alza e coa que non estiven nunca dacordo”.

Así mesmo, a proposta modifica a referencia do IPREM na bonificación existente para familias numerosas facendo referencia á “renda neta”, xa que ou criterio dá Deputación, á vista do texto dá Ordenanza Fiscal que non concreta ou concepto de renda, é ter en conta a renda bruta, ou que perxudica a algunhas familias numerosas.

A nosa intención é paliar este incremento progresivo dous valores catastrais coa rebaixa do tipo impositivo cada ano, “sempre que vos técnicos aseguren que non ponse en risco a estabilidade financieira da nosa administración”, apuntou o alcalde, Óscar García Patiño.