A Corporación municipal en Pleno, en sesión ordinaria de data 29 de outubro de 2020, aprobou as bases da convocatoria pública de subvencións municipais a entidades sen fin de lucro 2020.

O prazo para presentar as solicitudes é do 12 de novembro ao 11 de decembro de 2020.

A solicitude deberá presentarse a través da sede electrónica municipal (sede.cambre.es).
https://sede.cambre.es/opencms/es/procedimientosytramites/tramites/SolicitudsubvmunEntidadesSinAnimolucro

Todas as notificacións (requirimentos por falta de documentación, notificación de concesión, …) serán relizadas a través do Sistema de Notificacións de Galicia (notifica.gal), polo que é moi importante que o correo que se indiquen na solicitude sea revisado habitualmente.

Como sempre, para calquera dúbida ou consulta quedamos á vosa disposición nos teléfonos 981 61 31 93 (Cultura), 981 61 31 86 (Deportes) e 981 61 32 91 (Educación).