1.. PRAZO PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES

Do 31 de agosto ao 18 de setembro, ambos incluídos.

2. LUGAR DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES

As solicitudes presentaranse a través do rexistro telemático nos seguintes enderezos electrónicos:
https://sede.cambre.es e https://rec.redsara.es/registro/, achegando de forma obrigatoria o formulario oficial de solicitude (Anexo I), acompañada da documentación reflictida no Art.7 das bases da convocatoria (https://sede.cambre.es/opencms/es/procedimientosytramites/tramites/Solicitudsubvencionesmateriaserviciossociales).