A corporación municipal en Pleno, en sesión ordinaria de data 5 de abril de 2018, aprobou as bases da convocatoria de bolsas para deportistas do concello de Cambre para o ano 2018.

O prazo para a presentación de solicitudes iniciarase ao día seguinte da publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia, a través da Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS), e rematará o 22 de maio de 2018.


Documentos: