De conformidade co establecido na letra I.- Notificación e publicidade da resolución, das bases da convocatoria pública de subvencions municipais a entidades sen fin de lucro do Concello de Cambre 2017 (BOP núm. 212 do 8 de novembro de 2017. Extracto da convocatoria publicado, (BDNS), no BOP núm 216 do 14 de novembro de 2017), comunícase que se concederon ás entidades que de seguido se relacionan, as subvencións polo importe que igualmente se indica, todo isto de conformidade cos criterios de avaliación contidos na letra G.- das bases da convocatoria.

Segundo o disposto nas Bases, o prazo de xustificación remata o 28 de marzo de 2018.


Documentos: