A axuda está cofinanciada polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural, no marco da medida 4.3 do PDR de Galicia 2014‐2020. A súa concesión incide directamente na área focal 2A (mellorar os resultados económicos de todas as explotacións e facilitar a súa reestructuración e modernización, en particular co obxecto de incrementar a súa participación e orientación cara o mercado, así como a diversificación agrícola) A axuda financiase con cargo ós orzamentos de Agader, de acordó coa seguinte desagregación por fontes cofinaceiras.

Ver Táboa