Inicio » Trámites » Xuventude

Xuventude

Inscrición en actividades xuvenís

Que é?
É o procedemento para poder participar nas actividades que organiza o departamento de Xuventude-OMIX.

Quen o pode solicitar?
Os destinatarios aos que vaia dirixido o programa ou actividade concreta.

Documentación a achegar
Para a solicitude:
-impreso de solicitude.
Unha vez confirmada e aceptada a praza:
-xustificante do pagamento correspondente.

Prezo
Dependerá de cada actividade e de acordo co “Acordo Regulador núm. 4 do prezo público por actividades xuvenís”.

Prazo de presentación
Dependerá da convocatoria de cada actividade.

TARXETOM

Que é?
“Tarxetom” é o acrónimo de “Tarxeta dá Omix”. É un carné propio da OMIX co que se obteñen importantes descontos nas actividades xuvenís (50%), pero tamén nas actividades educativas, culturais e deportivas municipais (20%).

Quen o pode solicitar?
Os solicitantes deben cumprir os seguintes requisitos:
– Empadroamento (antigüidade mínima dun mes).
– Ter entre 7 e 30 anos, ambos os dous inclusive.
– Posuír DNI.
– Estar inscrito no FIPAX.

Documentación a achegar
– Instancia.
– Volante de empadroamento individual con data de alta.
– Documentación para a alta no FIPAX (ver procedemento FIPAX) se procede.
– Xustificante do pagamento da taxa.

Carné Xove

Que é?
É unha tarxeta persoal e intransferible a disposición da xuventude galega, que a acredita como tal e coa que obtén descontos e vantaxes das entidades colaboradoras na Comunidade Autónoma de Galicia, no resto de comunidades autónomas españolas e nos 40 paises europeos adheridos ao programa de “Carné Xove”, salvo excepcións propias de cada comunidade ou pais. O obxectivo do carné é facilitar ás persoas de entre 12 e 30 anos, o acceso a diferentes bens e servizos a través de descontos e vantaxes. Estes bens e servizos abranguen todos os ámbitos: cultural, aloxamento, transportes, comercial, ensino, etc.

Quen o pode solicitar?
Persoas comprendidas entre os 12 e os 30 anos.

Documentación a achegar
– DNI.
– Solicitude normalizada.
– Impreso de liquidación de taxas da Xunta de Galicia.

Onde se solicita?
Na OMIX ou na Casa dá Xuventude.

Prezo
6,00 euros

Prazo de presentación
Non existe un prazo predeterminado.

Prazo de resolución
A tarxeta na OMIX entrégase ao momento.

Efectos del silencio administrativo
Non procede.

Período de validez
2 anos.

Solicitude de información xuvenil

Que é?
É a petición de información ou asesoramento sobre temas de xuventude.

Quen o pode solicitar?
Calquera persoa ata 30 anos.

Onde se solicita?
Na OMIX ou na Casa dá Xuventude.

Alta no FIPAX

Que é?
O FIPAX é o Ficheiro de Participantes en Actividades Xuvenís.
Darse de alta neste ficheiro é imprescindible para poder participar nas actividades xuvenís ou optar a Tarxetom.

Quen o pode solicitar?
Calquera participante en actividades xuvenís do Concello de Cambre

Documentación a achegar
-Solicitude normalizada.
-Folla rosa cuberta e asinada en todas as súas caras.
-Foto de carné (a pegar na folla rosa).
-Fotocopia do DNI
-Fotocopia da tarxeta sanitaria.

Prezo
Gratuito.

Prazo de presentación
Antes de participar na primeira actividade.

Prazo de resolución
Inmediato, en canto a OMIX a documentación completa.