Inicio » O noso Concello » Planeamento urbanístico

Planeamento urbanístico

Planeamento urbanístico

O Programa Urbanismo en rede naceu co obxecto de publicar os plans urbanísticos municipais, a través de Internet, habilitando que os cidadáns puidesen acceder a eles de forma fácil e personalizada, ao efecto de aumentar e potenciar a transparencia na xestión pública do sector urbanístico. Asimesmo, perseguíase facilitar unha completa interoperabilidad entre as distintas administracións e axentes implicados, a través de servizos electrónicos que permitisen a posta a disposición da información de planeamento urbanístico, para ser utilizada polos diferentes interesados.

O Concello de Cambre dispón de Normas Subsidiarias de Planeamento aprobadas o 27 de xullo de 1994 e publicadas no BOP Nº 222 do 27 de setembro de 1994. Ademáis, dispón como planeamento vixente dos sucesivos plans de desenvolvemento e modificacións aprobadas desde a data.

É importante ter en conta que este servizo recolle exclusivamente planeamento urbanística, polo que as condicións edificatorias das parcelas poden verse alteradas en maior ou menor medida por aplicación da Lei 09/02 de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, ou por outra normativa de carácter sectorial (estradas, costas, aeroporto, patrimonio…) polo que se aconsella efectuar sempre unha consulta cos técnicos municipais para corroborar a información urbanística obtida no mesmo.

O enlace ao visor do planeamento é o seguinte:

Pode consultar o manual adxunto para saber como utilzarlo.

Recorde que para o seu correcto funcionamento, é necesario utilizar o navegador FIrefox, que pode descargar de forma gratuíta desde a páxina web do autor:
www.mozilla-europe.org/es/